Правилник за пропусквателния режим

Правила защита лични данни

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Мерки за работа на учителите с ученици в риск от отпадане

Вътрешни правила за работна заплата

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците

План за противодействие на тероризъм 2017-2018

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД

П Л А Н  ЗА ЗАЩИТА НА УЧЕНИЦИТЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ ОТ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС