Подготвителна група  – 5 годишни – полудневна организация – 20 места

Подготвителна група – 6 годишни полудневна организация – 20 места

Наредба за прием на деца в ПГ-2019г.

Необходими документи за записване: 
– Заявление – по образец
– Удостоверение за раждане на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.
– Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите /представят се заедно със заявлението за записване/