Администрация

Графици

Button

Дневен режим за 2021/2022 г.

 

1-2 клас

3-4 клас

5-12 клас

1

08:00-08:35

08:00-08:40

08:00-08:45

2

08:55-09:30

08:50-09:30

08:55-09:40

3

09:40-10:15

09:50-10:30

09:50-10:35

4

10:25-11:00

10:40-11:20

10:55-11:40

5

11:10-11:45

11:30-12:10

11:50-12:35

6

11:55-12:30

12:20-13:00

12:40-13:25

7

  

13:30-14:15

Бланки

Button

Заявление за прием в учебно заведение
Заявление за освобождаване от физическо възпитание
Заявление за записване в целодневна организация
Заявление за издаване на дубликат на диплома за завършено средно-основно образование
Заявление за прием в 1 клас
Заявление за издаване на удостоверение за преместване

Обобщена информация за по Приложение №4 „Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги“ – Част втора – „Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги“.

1.Издаване на диплома за средно образование
2.Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
3.Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование
4.Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
5.Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
6.Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
7.Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

Проекти

Button