Администрация

Правилници

Button

Стратегия за развитие на 27.СУ „Акад.Г.Караславов“ 2021-2025 г.
Етичен кодекс
Вътрешни правила за прилагане на етичния кодекс и програма за изграждане на позитивна училищна среда
Правилник за дейността на училището
Мерки за повишаване на качеството на образование
Критерии за измерване на постигнатото качество
Вътрешни правила – лични данни
Правила за определяне и прилагане на формите на обучение
Правила за определяне на реда за организиране СФО
План за защита
Програма за предоставяне на равни възможности
Програма за превенция ранното напускане на училище
План за противодействие на тероризъм
Училищен механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Безопастност на движението по пътищата
Правила за отпускане на стипендии
Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование учебна 2022-23
Вътрешни правила за награждаване на изявени ученици
Инструкция за оказване на първа до лекарска помощ при увреждания на здравето при работа
Инструкция безопасна работа с компютър
План и правила за квалификационна дейност
Годишен план на 27 СУ за 2023 – 2024 г.
Вътрешни указания за осъщестяване на подбор при назначаване