r03

Проект "Равен достъп до училищно образование"

Целта на проекта е приобщаване на учениците от уязвими групи към училищния образователен процес.